Päättyneet projektit

Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti

Kestävän kehityksen keskuksessa toimii tällä hetkellä pitkään työttömänä olleiden työllistämisprojekti, jonka kestoaika on 1.9.2013 - 31.8.2016.

Projektin tarkoituksena on työllistää vuositasolla 100 joko työkokeiluun tai palkkatuella. Painopiste tulee olemaan nuorissa, jolloin huomioidaan myös vankilasta vapautuneet ja maahanmuuttajataustan omaavat nuoret. Projekti tulee olemaan suora jatko Kestävän Kehityksen Keskuksessa jo toteutuvalle kuntouttavalle työtoiminnalle ja opiskelulle.

Yritetään yhdessä r.y:llä on jo pitkä kokemus yritysyhteistyöstä. Pitkään työttömänä olleiden sijoittaminen yritykseen vaatii täsmäkoulutusta niihin tehtäviin, joita yrityksissä tehdään. Projekti tuleekin panostamaan juuri tällaiseen koulutukseen ja työhön. Koulutus tulee olemaan 1- 2 päivän mittaista. Lyhytkursseina olemme järjestäneet mm. konetyö- ja kivityökursseja, näillä työntekijät ovat saaneet valmiuksia suorittaa konetyötehtäviä ja kiveyksenrakentamistöitä ilman aiempaa kokemusta. Työ on ollut motivoivampaa, kun tietää miten ne pitää tehdä oikein. Koulutus on parantanut kurssille osallistuneiden itsetuntoa selviytyä työtehtävistä.

Hankkeen rahoittajat: Oulun kaupunki, Ely-keskus ja  Te-toimisto

Lue projektiraportti tästä


 
Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti PITO

Kesto
1.12.2010 – 30.11.2013

Kohderyhmä
Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret 18–28 -vuotiaat sekä pitkäaikaistyöttömät

Rahoittajat
Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Oulun kaupunki

Toteuttaja
Oulun Työllistämis- ja kierrätysverkko – Oulun TYKI ry

Tuloksia
Projektiin osallistui reilut 170 henkilöä, joista yli puolet oli 24–44 -vuotiaita.
Lähes puolet osallistujista oli projektissa päättämisen jälkeen työssä tai koulutuksessa (44 %). Uusia yrityksiä saatiin mukaan toimintaan reilut 30.

Lähes 90 projektiin osallistunutta henkilöä suoritti projektin kautta yhden tai useamman lyhytkorttikoulutuksen, kuten työturvallisuuskortin, tulityökortin, hygieniapassin ja/tai ensiapukoulutuksen.

 

Kolmivuotinen Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti (PITO) on ollut tärkeä osa keskuksen toiminnan kehittämistä ja yhteistyöverkostojen rakentaja. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sekä Oulun kaupungin rahoittamassa projektissa panostettiin työllistämisen lisäksi työllistettävien ohjaukseen, keskuksen laajenemiseen ja yrityssuhteiden luomiseen.

Pitkäaikaistyöttömille rakennettiin keskuksella henkilökohtaisia työllistymispolkuja ja etsittiin opiskelupaikkoja. Lisäksi keskuksen työntekijöille järjestettiin lyhytkoulutuksia työllistymisedellytysten parantamiseksi. Keskuksen työvalikoimaa monipuolistettiin muun muassa rakentamistoiminnalla ja metsurintöillä. Yrityksiin edelleensijoitettiin työntekijöitä ja keskuksen toimintaa esiteltiin lukuisille alueen yrittäjille sekä muille yhteistyötahoille. Yhteistyötä tiivistettiin myös monien organisaatioiden, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa.

 

Pito


 

Ympäristönhoidolliset tehtävät -pilotointihanke

Oulun kaupunki ja Kestävän kehityksen keskus käynnistivät ympäristönhoidolliset tehtävät -pilottihankkeen talvella 2011 – 2012. Yhteistyötä tarjottiin usealle Oulun alueella toimivalle yhdistykselle. Mukaan lähti kaksi yhdistystä, joista toisena keskuksella toimiva Oulun TYKI ry, missä organisoinnista vastaisi Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti. Suunnittelutyön päätteeksi Oulun TYKI ry ja Oulun kaupunki tekivät sopimuksen, jossa määriteltiin pilotoinnin tavoitteet ja vastuualueet. Tavoitteena oli luoda uudenlaista työtä ja työllistää pitkään työttömänä olleita sekä monipuolistaa myös keskuksen työllistämisvaihtoehtoja. Vastuut jaettiin siten, että Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ luonnonvarat ja isännöinti -yksikkö tarjoaisi työkohteet, Sosiaalitoimi ja Työvoimanpalvelukeskus ohjaisivat pilotointiin työntekijöitä ja käytännön työn tekisi Oulun TYKI ry pilotointiin ohjattujen työntekijöiden kanssa.

Uuden toiminnan käynnistäminen vaatii aina aluksi paljon työtä, organisointikykyä sekä tahtoa. Pilotoinnin onnistumisen kannalta oli tärkeää saada kaikki osapuolet näkemään toiminnan mahdollisuudet ja hyödyt. Ajatuksena oli, että Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut antaisi työkohteet, joten heidän myönteinen suhtautuminen oli onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Työntekijät toivoivat, että työkohteet olisivat oikeita metsätyökohteita eivätkä pelkkiä risusavottoja. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut ei maksaisi työstä korvausta, vaan Oulun kaupunki tukisi pilotointia ohjaajan palkkakuluihin sekä laitteiden, varusteiden ja työkoneiden hankintaan riittävällä avustuksella. Kaikille työllistetyille hankittiin ammattitason varusteet ja työkoneet. Työturvallisuuskoulutus voitiin järjestää PITO -projektin kautta.

Pilotointiin palkattiin yksi ohjaaja ja hankkeessa aloitti viisi kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä. Hanke käynnistyi ja Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut tarjosi pieniä työkohteita, joista suoriuduttiin hyvin. Pilotointi kuitenkin aiheutti keskukselle säännöllisiä kuluja, kuten polttoaine-, matka-, laite- ja varustekuluja, jonka seurauksena hanketta haluttiin kehittää eteenpäin. Alkuperäiseen sopimukseen sisältyi pykälä, ettei ilmaiseksi saatua puuta saanut myydä, vaan se tuli käyttää keskuksen lämmittämiseen tai antaa työntekijöille. Tällä haluttiin estää kilpailun vääristäminen, sillä polttopuualalla toimii yksityisiä yrityksiä. Yhdyskunta ja ympäristöpalveluiden kanssa neuvoteltiin jatkossa laajemmista työkohteista, joista keskus pystyi ostamaan kaatamansa puut pystykaupalla markkinahintaan. Tämän jälkeen hankitun polttopuun myynti oli sallittua. Tästä saaduilla tuloilla pystyttiin takaamaan pilotoinnin kannattavuus ja jatkuminen.

Pilotointi on tullut osaksi keskuksen varsinaista toimintaa. Tällä hetkellä se työllistää yhteensä 7-9 metsuria ja kaikkiaan siihen on osallistunut hieman alle 30 henkilöä. Pienempiä ja suurempia työkohteita on tehty vajaassa parissa vuodessa yhteensä noin 100 kappaletta. Polttopuusta saaduilla tuloilla on pystytty kattamaan tehokkaasti hankkeen menoja ja kuntouttavan työtoiminnan ohjauksesta saadulla korvauksella katetaan loput kahden ohjaajan palkkakustannuksista. Myös Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut on huomannut hankkeen tuomat hyödyt ja alueiden asukkailta on tullut paljon kiitosta tehdystä työstä.

Hanke on ollut kokonaisuutena erittäin onnistunut. Keskus sai sen kautta mahdollisuuden verkostoitua kaupungin eri yksikköjen kanssa entistäkin tiiviimmin. Yhteistyö ja pilotointi on antanut siihen osallistuneille henkilöille mahdollisuuden lisätä ammattitaitoaan ja luoda kontakteja. Konkreettisena tuloksena tästä on kahden pilotointiin osallistuneen henkilön perustama metsä- ja metsurintyöhön erikoistunut yritys. Hanke on osoitus siitä että on olemassa paljon tekemätöntä työtä, josta voidaan innovatiivisella yhteistyöllä saada aikaan uusia loistavia toimintamalleja.