Työllistymispolut ja tarinat

Työllistäminen, työllistymisedellytysten parantaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen on ohjannut keskuksen toimintaa sen alkumetreiltä lähtien. Työllistämistoimintaa on kehitytty keskuksella myös erilaisten projektien avulla. Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti (PITO) on toiminut jatkona keskuksen työllistämistoiminnalle ja sen kehittämiselle. Vuositasolla keskus työllistää yli 350 henkilöä. 

 


Ammattiin valmistuneet nuoret, joilla ei ole oman alan työkokemusta tai sitä on vain vähän

Mies, 23 vuotta
Ammatti: autonasentaja
Tausta: Opiskelun jälkeen työttömänä, pätkätöitä parissa autoliikkeessä


Työllistymispolku Kestävän kehityksen keskuksella
Nuori vastavalmistunut autonasentaja tuli keskukselle työelämävalmennukseen työkokemuksen puuttumisen johdosta. Työelämävalmennus vaihtui kuntouttavaan työtoimintaan ja siitä edelleen palkkatukeen keskuksen autopajalla. Kaikkiaan henkilö oli keskuksella parisen vuotta. Palkkatukityössä henkilölle onnistuttiin löytämään PITO -projektin kautta edelleensijoituspaikka yrityksestä. Aluksi henkilö meni yritykseen vain pariksi tunniksi tutustumaan, sillä työllistävällä yrityksellä oli ennakkoluuloja pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä. Hän onnistui kuitenkin vakuuttamaan yrittäjän taidoillaan ja lopulta nuori työllistyikin kyseiseen yritykseen palkkatuen päätyttyä.


Koulunsa keskeyttäneet nuoret

Mies, 19 vuotta
Koulutus: peruskoulu


Työllistymispolku Kestävän kehityksen keskuksella
Kyseinen nuori tuli Kestävän kehityksen keskukselle kuntouttavaan työtoimintaan oltuaan työttömänä peruskoulun päättymisen jälkeen. Kuntouttava työtoiminta kesti kaikkiaan vähän yli vuoden, minkä aikana niin työtaidot kuin työmotivaatiokin löytyivät. Nuori työllistettiin palkkatuella vajaaksi vuodeksi. Tuona aikana hän oli useita kertoja edelleensijoitettuna eri yrityksiin. Koulutuksen puuttuminen kuitenkin haittasi työllistymistä yrityksen omille palkkalistoille.

Palkkatukityöllistymisen jälkeen henkilö ehti olla hetken työttömänä. Työllistymisaikana löytynyt rytmi alkoi kadota ja toimettomuus johti myös päihteiden käytön lisääntymiseen. Keskuksella syntyneiden kontaktien kautta nuori kuitenkin pääsi työharjoitteluun ja sitä kautta takaisin työrytmiin.

Työskentely keskuksella oli sujunut erinomaisesti ja hän oli jäänyt työnjohdon mieleen ahkerana työntekijänä. Kun PITO -projektin kautta tuli mukaan LUOVI:n oppisopimuskoulutus mihin kaivattiin nuoria, tuli kyseinen nuorimies heti mieleen. Keskuksella on ollut tapana aktiivisten työntekijöiden kohdalla etsiä heidät käsiinsä, vaikka he eivät enää työskentelisikään keskuksella. Näin myös tämä nuori etsittiin ja hänelle tarjottiin oppisopimuspaikkaa, minkä hän otti vastaan.

TUOPPIS -projektissa oli mukana keskuksellekin tuttu kiinteistöalan yritys. Oppisopimukseen valittu nuori oli yritykselle tuttu keskuksen edelleensijoittamisen kautta. Yritys oli miettinyt osallistumistaan TUOPPIS -projektiin. Kun sen kautta tarjoutui tilaisuus työllistää tuttu nuori, he lähtivät heti mukaan. Tällä hetkellä nuori työskentelee edelleen yrityksessä ja on edennyt vastuullisempiin tehtäviin.


Ammattitaitoiset, työkokemusta omaavat henkilöt

Mies, 36 vuotta
Ammatti: kirvesmies

kirvesmies
Työllistymispolku Kestävän kehityksen keskuksella
Keskuksella aloitti kuntouttavassa työtoiminnassa yli 15 vuoden työkokemuksen omaava rakennusmies. Alkuhaastatteluissa kävi ilmi henkilön kärsivän vakavasta masennuksesta. Masennuksen alkuperä johtui henkilön mukaan stressaavasta työstä rakennusalan urakkaporukassa, jossa pitkäksi venyneet työpäivät oli aikataulutettu liian tiukasti. Yli kaksi vuotta jatkunut työttömyysjakso oli myös pahentanut tilannetta siihen pisteeseen, että kaikki perheenjäsenet kärsivät masennuksesta.

Henkilö aloitti kuntouttavan työtoiminnan kolmena päivänä viikossa. Työajaksi sovittiin 6 tuntia päivässä ja sopimus oli aluksi kolme kuukautta. Vankan ammattitaidon omaava henkilö suoriutui työtehtävistä erittäin hyvin ja kolmen kuukauden kuntouttavan jakson päätteeksi hän siirtyi palkkatuettuun työhön. Vaikea masennus alkoi ajan kuluessa hieman helpottaa, vaikka muutamia hankalampia jaksoja tulikin eteen. Keskuksen tarjoama työ toi myös helpotusta perheen arkeen, sillä yhden voidessa henkisesti paremmin oli sillä vaikutusta koko perheen hyvinvointiin.

Palkkatuettu työ jatkui keskuksella yhteensä 24 kuukautta. Useista kyselyistä huolimatta henkilö ei kuitenkaan kokenut olevansa valmis palaamaan takaisin avoimille työmarkkinoille, vaikka siihen olisi ammattitaidon puolesta ollut kaikki edellytykset. Keskus olisi pystynyt järjestämään PITO -projektin avulla henkilölle työn alueella toimivista rakennusliikkeistä. Kun palkkatuetun työn enimmäisaika tuli täyteen jäi henkilö uudestaan työttömäksi ja siirtyi ansiosidonnaiselle päivärahalle. Noin puoli vuotta työttömyyden alkamisen jälkeen henkilöllä diagnosoitiin aiempaa pahempi masennus ja hänet määrättiin sairauslomalle. Tällä hetkellä henkilö suunnittelee jatkokoulutusta tai vaihtoehtoisesti odottaa palkkatuettuun työhön oikeuttavan työttömyyspäiväkertymän karttumista, jotta hän voisi työllistyä uudestaan keskukselle.


Henkilöt, joilla on henkilökohtaisia ongelmia

Mies, 25 vuotta
Koulutus: Maanrakennuskoneenkuljettaja

metsuri
Työllistymispolku Kestävän kehityksen keskuksella
Tämä nuori tuli keskukselle kuntouttavaan työtoimintaan melko pian vankilasta vapauduttuaan. Hän oli kärsinyt koko nuoruutensa ja aikuisikänsä päihdeongelmasta, minkä seurauksena oli tullut myös ensimmäinen – ja toistaiseksi viimeinen – lyhyehkö vankilatuomio. Vankilasta vapauduttuaan henkilöllä ei ollut asuntoa eikä rahaa. Taskussa oli 80 euroa ja bussipysäkillä istuessaan hän miettikin: ”Melkeen ensimmäinen ajatus oli et mietin miten sinne pääsis takaisin”.

Sosiaalitoimen ja keskuksen yhteistyön avulla hän pääsi kuitenkin nopeasti keskukselle kuntouttavaan työtoimintaan metsurintöihin. Irtautuminen vanhoista kuvioista ei kuitenkaan onnistunut kivuttomasti. Alkoholin käyttö jatkui ja kuntouttava työtoiminta keskeytyi useasti. Parin vuoden aikana henkilö alkoi kuntoutua – työ vakiinnutti elämää, päihdeongelmaan sai tukea sosiaalitoimesta sekä vertaistukea keskukselta.

Elämäntilanteen vakaannuttua hänelle tarjottiin palkkatukityötä keskukselta. Todennäköisesti työtä tarjottiin liian pian, sillä henkilö repsahti vanhoihin tapoihin, mikä johti irtisanomiseen. Nuori otettiin takaisin keskukselle kuntouttavaan työtoimintaan – polku alkoi tavallaan taas alusta. Henkilön kova motivaatio hoitaa ongelmaansa johti uuteen työsopimukseen. Työkokemus ja keskuksella syntyneet kontaktit edesauttoivat, että henkilö perusti lopulta yrityksen yhdessä työtoverinsa kanssa. PITO -projektin kautta henkilölle voitiin tarjota tukea yritystoiminnan vakiinnuttamiseen ja muun muassa yrityskoulutusta.

Keskus on ollut tämän nuoren työllistymisen ja elämän vakiinnuttamisen kannalta tärkeä toimija. Työllistämisen lisäksi apua ja tukea on annettu yleisesti elämänhallintaan. Henkilö itsekin kuvaili keskuksen merkitystä seuraavasti: ”llman Kekeä en olis varmaan enää hengissä.”Maahanmuuttajataustaiset henkilöt

Mies 39 vuotta
Asunut Suomessa 7 vuotta


Työllistymispolku Kestävän kehityksen keskuksella
Kolmilapsisen perheen isä tuli keskukselle työharjoitteluun, mikä oli osa suomen kielen kurssia. Hän olikin käynyt kursseja kurssien jälkeen, mutta ei ollut työllistynyt. Kurssin ja työharjoittelun päätyttyä hän tuli keskukselle työelämävalmennukseen. Henkilö haki aktiivisesti kouluun, missä myös PITO -projektin työntekijät häntä auttoivat. Hän pääsikin toiselle suomen kielen kurssille, minkä kautta tuli uudestaan keskukselle työharjoitteluun.

Henkilön ahkeruus ja motivaatio jäivät työnjohdon mieleen. Kun TUOPPIS -projektiin etsittiin oppisopimusopiskelijoita, ehdotettiin häntä ensimmäisten joukossa hankkeeseen. Hänet hyväksyttiinkin koulutukseen, mutta samalla hän sai opiskelupaikan työvoimapoliittisesta koulutuksesta, alalta joka kiinnosti häntä enemmän. Tällä hetkellä henkilö on valmistunut logistiikan alalta hyvin arvosanoin. Töitä ei kuitenkaan ole löytynyt vaikeasta työllisyystilanteesta johtuen. Hänellä on tavoitteena päästä töihin tuttuun logistiikka-alan yritykseen, joka voi mahdollisesti työllistää uusia henkilöitä ensi kesänä. Koska henkilö ei useista kyselyistä huolimatta ole löytänyt työ- tai harjoittelupaikkaa koulutustaan vastaavalta alalta, hän halusi palata Kestävän kehityksen keskukselle työkokeiluun.

 

Mies, 47 vuotta
Asunut suomessa noin 10 vuotta


Työllistymispolku Kestävän kehityksen keskuksella
Henkilö palkattiin keskukselle puu- ja entisöintipajalle palkkatuella verhoilijaksi. Kotimaassaan verhoilualan yrittäjänä toiminut mies oli työskennellyt keskuksella vuoden kun hänen työsuhteensa päättyi. Hän palasi pidemmäksi aikaa kotimaahansa ja palattuaan hänet palkattiin keskukselle PITO -projektin kautta oppisopimuskoulutukseen. Hän suoritti kahden vuoden aikana verhoilualan perustutkinnon, tavoitteenaan perustaa oma yritys.

Keskuksen kautta henkilölle pystyttiin tarjoamaan mahdollisuus kouluttautua. Hänen osaamisensa vahvisti verhoilutoimintaa keskuksella tuoden oman tärkeän lisänsä keskuksen monipuolisiin työtehtäviin. Oppisopimuksen ollessa loppusuoralla henkilön kanssa suunniteltiin yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona. Henkilö kuitenkin koki yrityksen perustamisen ja siihen liittyvät käytännön järjestelyt liian haastavaksi. Tällä hetkellä henkilö on työttömänä ja etsii töitä avoimilta työmarkkinoilta. PITO -projektin työntekijät ovat auttaneet häntä työnhaussa sekä portfolion tekemisessä vielä hänen työsuhteensa päätyttyäkin.